Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 22.06.2015г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–КРУШАРИ,ОБЛАСТ ДОБРИЧ                                                                                       с.Крушари,тел:05771/2272,факс 2136                                                                                                                                               E-mail obst@krushari.bg                                                                                                                                                   site:www.krushari.bg

 
 
   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  22.06.2015 г. от  15.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                           Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Информация за дейността на пенсионерските клубове   община Крушари.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
 
ЗЛАТИ КИРОВ:/П/
Председател на ПК
 
 
 
                                                                     
 
    На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  22.06.2015 г. от 15.15  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                         Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Предложение относно дофинансиране на Народно читалище „Йордан Драгнев-1894“ с. Крушари във връзка с участие на Младежки танцов ансамбъл Златна Добруджа в Международния фолклорен фестивал в гр. Бобруйск, Република Беларус.
 
   Докладва: Зл.Киров-общински съветник
 
2. Докладна записка относно подпомагане на дейността на Сдружение „МИГ Тервел-Крушари" с приходи от общински характер през 2015 година.
 
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
3. Докладна записка относно даване на съгласие за закриване на Сдружение „Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции”.
 
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
4. Докладна записка  относно изменение и допълнение на Програмата  за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 година.
 
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
5. Предложение относно създаване и отглеждане на орехови насаждения в поземлен имот № 000117 по КВС на с. Кап. Димитрово.
 
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
6. Докладна записка относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „мери и пасища“ за индивидуално и общо ползване.
 
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
7. Информация за административното обслужване в община Крушари.
 
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
                              
БОЯН ПЕТРОВ:/П/
Председател на ПК
 
 
 
   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 22.06.2015 г. от  15.45  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                             Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Докладна записка относно даване на съгласие община Крушари да кандидатства с проект „Звено за предоставяне на социални услуги в семейна среда“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
                                                                              
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Докладна записка относно участие на община Крушари като партньор по проект за трансгранично сътрудничество за разкриване и развитие на крепост Залдапа-историческо наследство на община Крушари.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
3. Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №027087 в землището на с. Полк. Дяково за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.                                                                    
                                                                              
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
4. Информация за състоянието на водоснабдяването в община Крушари
                                                                          
   Докладва: Т. Стоилов-началник В и К
                         Район Крушари
 
 
ИВАН ЙОРДАНОВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай