Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 27.09.2021г.

 На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  27.09.2021 г. от  14.00 часа  в  залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за

 
                                                       Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно информация за състоянието на материалната база и готовността  на училищата и детските градини  на територията на Община Крушари за откриване на  учебната 2021/2022 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
2. Докладна записка относно приемане на План за действие на Община Крушари в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2021-2023 година. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
                
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на Постоянната комисия


 
 
 
 
 
На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 27.09.2021 г. от 14.20 часа в залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
                                                           Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно издаване на запис на заповед от Община Крушари в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаваща авансово плащане по административен договор№ BG06RDNP001-19.289-0001-С01/2020г. от 31.08.2020г. по мярка 19.2 "Прилагане на опарции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водени от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за Проект №№ BG06RDNP001-19.289-0001 "Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари-УПИ кв.60 по плана на с. Крушари, сключен между Местна инициативна група Тервел-Крушари,Община Крушари и Държавен фонд "Земеделие" 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно издаване на запис на заповед от Община Крушари в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаваща ДДС върху авансово плащане по административен договор№ BG06RDNP001-19.289-0001-С01/2020г. от 31.08.2020г. по мярка 19.2 "Прилагане на опарции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водени от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за Проект №№ BG06RDNP001-19.289-0001 "Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари-УПИ кв.60 по плана на с. Крушари, сключен между Местна инициативна група Тервел-Крушари,Община Крушари и Държавен фонд "Земеделие".
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост  за 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно продажба на поземлени имоти с индентификатори №40097.501.404, №40097.501.746 и №40097.501.747 по КК и КР на с. Крушари.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно продажба на поземлен имот с индентификатор №36138.142.503 по КК и КР на с. Кап.Димитрово.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в УПИ VII с пл.№208 в кв. 33 по плана на с. Коритен чрез продажба на идеалните части на Община Крушари.
                                                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в УПИ III с пл.№142 в кв.5 по плана на с. Ефрейтор Бакалово чрез продажба на идеалните части на Община Крушари.
      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината  
 
8. Докладна записка относно предоставяне под наем на полски пътища на територията на Община Крушари, собственост на Община Крушари за стопанската 2021/2022 година.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
9. Предложение относно продажба на движими вещи, общинска собственост- лек автомобил "Mercedes sprinter 208 CDI" с рег.№ ТХ 4668 ХР и автомобил със специално предназначение "MAN TGA  18.360" с рег.№ ТХ 7238 ХС. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10.Докладна записка относно даване на съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозенец,Община Крушари състоящо се в отстраняване на явна фактическа грешка-нанасяне на трасе на съществуващ път общинска собственост, засягащ отразените в кадастралната карта поземлени имоти общинска собственост с индентификатори: 44104.98.120-за селскостопански, горски,ведомствен път и 44104.98.33-пасище. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
11.Предложение относно премахване на опасна саморазрушаваща се сграда с индентификатор №40097.501.389.4 в ПИ с индентификатор №40097.501.389 по КК и КР на с. Крушари, собственост на Община Крушари
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
12.Докладна записка относно дава на мандат и определяне на представител за представляване на Община Крушари на извънредното неприсъствено  заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К в обособена територия, обслужвана от "ВиК Добрич" АД, което ще се проведе неприсъствено на 08.10.2021г. от 14.00 ч.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия


 
 
 
 
 
  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 27.09.2021 г. от  14.50  часа в  залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
 
                                               Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно даване съгласие Община Крушари да кандидатства с проектно предложение „Патронажна грижа + в Община Крушари“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
       
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
         
2. Информация за състоянието на пътната инфраструктура в община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
           
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на Постоянната комисия

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай