Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 24.10.2016 г.

  На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  24.10.2016 г. от  13.30 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                                             Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Информация за състоянието дейността на Дом за стари хора „Света Петка“ с. Добирн за 2016 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
 
   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  24.09.2016 г. от 13.45  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                               Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Предложение относно промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 039076 по КВС на с. Добрин.
                        
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
2. Предложение относно удължаване срока на договор за отдаване под наем на поземлен имот-публична общинска собственост № ОС-09-838 от 15.11.2011 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
3. Отчет за разходваните средства за командировки от председателя на Общинския съвет за периода от 01.07.2016г. до 30.09.2016 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 

 
НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
 
                              
   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 24.10.2016 г. от  14.00  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                              Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Предложение относно одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация Първи етап: Проект за изменение на ПУП-ПР на селищна територия, западно от ул. „Суха река“ с. Крушари.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
        
2. Информация  относно нивото на изпълнение на проектите, по които работи община Крушари.
                                                                            
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
3. Информация относно извършената подготовка на общината за работа при усложнена зимна обстановка, сезон 2016-2017 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
 

ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай