Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Извънредно заседание на Постоянната комисия по "Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост на 15.06.2023г.

 На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 15.06.2023 г. от 14.00 часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за

 
                                                                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.  Предложение относно Заповед на Областен управител на област Добрич с рег. № АдК-04-29/30.05.2023 година.
                                             
    Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС Крушари
 
 
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай