Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 27.07.2015г.

   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  27.07.2015 г. от  9.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                                                                   Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Предложение относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на слети паралелки от I до  XII клас с не по-малко от 10 ученици от два класа в  ОУ „Отец Паисий“ с. Лозенец и ОУ „Васил Левски“ с. Телериг.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Предложение относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на слети паралелки от I до  XII клас с по-малко от 10 ученици от два класа в  ОУ „Васил Левски“  с. Телериг.
             
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
 
ЗЛАТИ КИРОВ:/П/
Председател на ПК
                                                                      
     
 
                         
 
    На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  27.07.2015 г. от 9.15  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                                     Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Отчет относно дейността на Общински съвет-Крушари и на неговите комисии през първото шестмесечие на 2015 година.
                
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Крушари за първото шестмесечие на 2015 година.
                
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Крушари за първото шестмесечие на 2015 година.
                                                                      
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
4. Отчет за изпълнение бюджета на община Крушари за 2014 година.
 
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
5. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 година.
 
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
6. Предложение относно продажба на урегулирани поземлени имоти V,  VI и  VII  в кв. 10 по плана на с. Бистрец.
              
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
7. Докладна записка относно осигуряване на средства за обезщетение по принудително отчуждаване на 4 бр. частни поземлени имота-земеделска земя, засегнати от ПУП-ПП за обект „Отводнителен канал“ на територията на землище                    с. Северняк, община Крушари, област Добрич.
                
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
8. Отчет за разходваните средства за командировки от Председателя на Общински съвет-Крушари за периода от 01.04.2015г. до 30.06.2015 година.
 
   Докладва:П.Янкова-председател на ОбС
  
9. Отчет за разходваните средства за командировки от Кмета на община Крушари за периода от 01.04.2015г. до 30.06.2015 година.
 
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината 
 
 
БОЯН ПЕТРОВ:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 27.07.2015 г. от  9.45  
часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                               Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Информация относно нивото на изпълнение на проектите, по които работи община Крушари.
                                                                              
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ № 008048 в землището на с. Полк. Дяково за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива“ в  имот за „ветрогенератор“.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
                            
ИВАН ЙОРДАНОВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай