Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 24.01.2022г.

  На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  24.01.2022 г. от  14.00 часа  в  залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за

                 
                                                             Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за второто шестмесечие на 2021 година.               
                                                               
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Отчет за изпълнение на Плана за действие на община Крушари в изпълнение на областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна ромите ситуация за 2021 година.
      
   Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
 
3. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в общината  за 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Отчет за изпълнение на Годишния план за младежта за 2021 година и приемане на План за младежта за 2022 година.
                                                                         
   Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на Постоянната комисия

 
 
 
 
 
   На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 24.01.2022 г. от 14.25 часа в залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
 
                                                            Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за второто шестмесечие на 2021 година.               
                                                               
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2021 година.
    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Крушари за мандат 2019-2023 година за 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно финансиране по Договор № ОС-09-2977/18.06.2021г. с предмет: „Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари-УПИ  XVII, кв.60 по плана на с.Крушари“ – 2-ри и 3-ти етап.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината    
 
5. Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост  на община Крушари за 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост за 2022 година.
    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно продажба на енергиен обект Трафопост „Метал“ с. Крушари с индентификатор № 40097.501.641.1 със застроена площ от 119 кв.м., построен в поземлен имот с индентификатор № 40097.501.641 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината    
                                                                                                         
8. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2021 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия


 
 
 
 
 
  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 24.01.2022 г. от  14.55  часа в  залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
                                                          Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за второто шестмесечие на 2021 година.               
                                                               
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно  приемане на отчет за проведените дейности по  Програмата за опазване на околната среда за 2021 година.
 
   Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
 
3. Информация  за изпълнението  на  одобрените  проекти  и  усвояването  на   финансови  средства по  Оперативни  и  Европейски  програми .
 
   Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
 
4. Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да кандидаства с проектно предложение „Основен ремонт на покрив на читалище с. Телериг, находящ се  пл.№ 205, кв.14 по плана на с. Телериг, община Крушари“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19-548 МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, прием 2021-2022г. към Стратегия за Водено от общностите местно развитие МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ и съответствие на включените дейности в проектното предложение на приоритетите на Общински план за развитие на Община Крушари 2014-2020г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на Постоянната комисия

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай