Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 18.09.2015г.

 На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  18.09.2015 г. от  14.15 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                                                      Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Отчет за дейността на Общински съвет с. Крушари и на неговите комисии за мандат 2011-2015 година.
                                                                 
   Докладва: П.Янкова-председател на ОбС
 
2. Информация относно изпълнение Програмата на община Крушари за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства-роми. 
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
 
ЗЛАТИ КИРОВ:/П/
Председател на ПК
 
 
                                                                 
 
 
   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 18.09.2015 г. от 14.30  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                    Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Отчет за дейността на Общински съвет с. Крушари и на неговите комисии за мандат 2011-2015 година.
                                                                 
   Докладва: П.Янкова-председател на ОбС
 
 
БОЯН ПЕТРОВ:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 18.09.2015 г. от  14.40  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                      Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Отчет за дейността на Общински съвет с. Крушари и на неговите комисии за мандат 2011-2015 година.
                                                                 
   Докладва: П.Янкова-председател на ОбС
 
                          
 
ИВАН ЙОРДАНОВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай