Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на ПК по "Бюджет,финанси, данъчна политика, икономика,селско стопанство,обществен ред, контрол и общинска собственост" на 15.07.2015г. от 10.00ч.

 На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  15.07.2015 г. от 10.00  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                                                                     Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Докладна записка относно отчуждаване на имоти-частна собственост за изграждане на обект от първостепенно значение „Отводнителен канал“ на територията на с. Северняк, община Крушари, област Добрич.
 
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината
 
2. Докладна записка относно даване на предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 000053 по КВС на     с. Северняк.
           
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината
 
3. Предложение относно създаване и отглеждане на орехови насаждения в поземлен имот № 000117 по КВС на с. Кап.Димитрово.
 
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината
 
4. Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община Крушари в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор за финансова помощ № 08/321/01594 от 12.12.2013г., по Мярка 321 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007- 2013 г. за проект „Рехабилитация на общински път DOB 3173 ІІІ – 293 Коритен Абрит ІІІ- 2932 от км. 18+500 до км. 28+ 955», сключен между Община Крушари и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
 
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината
 
 
 
БОЯН ПЕТРОВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай