Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 25.07.2016 г.

   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  25.07.2016 г. от  10.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                                                         Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за първото шестмесечие на 2016 година.
            
   Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане на Общински план за развитие на социалните услуги на Община Крушари за 2016 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
3. Докладна записка относно приемане на Общински план за развитие на социалните услуги на Община Крушари за 2017 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
4. Докладна записка относно връщане за ново обсъждане и изменение на Решение № 7/66 от Протокол №7 от 30.06.2016г. на Общински съвет –Крушари.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
5. Докладна записка  относно промяна на наименованието на СОУ „Христо Смирненски“ с.Крушари.
           
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
6. Докладна записка относно  промяна наименованието на общински целодневни детски градини.
           
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
7. Предложение относно формиране на слети паралелки  в ОУ „Васил Левски“ с. Коритен за учебната 2016-2017 г.
           
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
8. Предложение относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на маломерни паралелки  от І до ХІІ клас, с не по-малко от 10 ученици в клас, в СОУ „Христо Смирненски” с. Крушари за учебната 2016-2017 г.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
9. Предложение относно  разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на слети паралелки от І до ХІІ  клас, с не по-малко от десет ученици от два класа в училищата– ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец и ОУ „Васил Левски” с. Телериг. 
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
10.Предложение относно  разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на слети паралелки  от І до ХІІ клас с по-малко от десет ученици от два класа в ОУ „Васил Левски” с. Телериг за учебната 2016-2017 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
 
 
 
          
                                                    
 
    На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол 
и общинска собственост на 25.07.2016 г. от 10.30 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за първото шестмесечие на 2016 година.
            
   Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС 
 
2. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за първото шестмесечие на 2016 година.
                                                                             
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
3. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за второто тримесечие на 2016 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
4. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за второто тримесечие на 2016 година.
                                                                             
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
5. Предложение относно изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 година  
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Предложение относно продажба на масивна сграда с прилежащ терен, находящи се в поземлен имот №122130 по КВС на с.Северняк
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Предложение относно продажба на УПИ ХІІІ-общ. в кв.15 по плана на с.Полк.Дяково
                                                                   
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Предложение относно промяна начина на трайно ползване (НТП) на поземлени имоти в землището на с.Загорци.  
                                                                   
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
9. Предложение относно  удължаване срока на договор за отдаване под наем на урегулиран поземлен имот-частна общинска собственост №ОС-09-827 от 31.08.2011г.
                                                                   
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
10.Предложение относно даване на мандат и съгласуване на позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Добрич, насрочено за 16-ти август 2016 г.
                                                                   
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 25.07.2016 г. от  11.00  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
 
                                                                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Отчет за дейността на Общински съвет Крушари и на неговите комисии за периода 01.01.2016-30.06.2016 година. 
    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.
                                                                     
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
 
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай