Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 23.10.2017 г.

 На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  23.10.2017 г. от 14.00  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                                                      Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане Наредба за  изменение и допълнение на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост.
                                                                          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
2. Докладна записка относно приемане Наредба за  изменение и допълнение на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост.
                                                                           
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
3. Докладна записка относно  приемане на Междинна оценка за изпълнение на Общинския план за развитие на община Крушари 2014-2020 г
 
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД
 
4. Докладна записка относно Заповед № РД-14І135 от 06.06.2017 година на Министъра на образованието на науката.
                                                                          
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД
 
5. Докладна записка относно отмяна на решение  № 9/89 от 27.07.2017 година на Общински съвет с. Крушари.
                                                                          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Предложение относно допълнение на Програмата  за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно продажба на поземлен имот  № 053003 по КВС на с. Лозенец.
                                                                          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно продажба на УПИ  XVIII, отреден за „ Комбинат, фурна и баня“  в  кв.14 по плана на с. Загорци.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
9. Предложение относно отдаване под наем на част от Училище с. Крушари, представляващи 25.00 кв.м. от сграда с индентификатор 40097.501.389.2 по кадастралната карта на с. Крушари. 
                                                                          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
10.Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за третото тримесечие на 2017 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
 

НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на  ПК
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 23.10.2017 г. от  14.20  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                                                      Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
 
1. Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.
                                                       
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Информация за извършената подготовка на общината за работа при усложнена  зимна обстановка,  сезон 2017/2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай