Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 11.09.2017г.

 На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  11.09.2017 г. от  9.30 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за първото шестмесечие на 2017 година.              
                                                               
   Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Информация за състоянието на материалната база и готовността  на училищата и детските градини  за  учебната 2017/2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
 
 
 
 
    На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  11.09.2017 г. от 9.45  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                                Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за първото шестмесечие на 2017 година.              
                                                               
   Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за второто тримесечие на 2017 година.
                                                                           
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
3. Докладна записка относно отмяна на Решение  №9/89 от 27.07.2017г.  на Общински съвет  с. Крушари.
                                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Предложение относно  делба на поземлен имот №053002 по КВС на с.Лозенец
                                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Предложение относно прекратяване на договор за предоставяне за безвъзмездно ползване върху общински недвижим имот – земеделска земя №ОС-09-679/07.06.2010г.
                                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС
 
 
 
                             
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 11.09.2017 г. от  10.10  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                                       Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за първото шестмесечие на 2017 година.              
                                                               
   Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Крушари 2017-2020 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
 
 
 

ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай