Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет Крушари на 24.04.2023г.

  На основание чл. 45 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  24.04.2023 г. от  14.00 часа  в  залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за

 
                                                                                            Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Докладна записка относно приемане на доклад за дейността на народните читалища в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Крушари за 2022 година.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на Постоянната комисия
 
 
 
 
 
 
 
На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 24.04.2023 г. от 14.10 часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за
  
                                                                                     Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно Заповед на Областен управител на област Добрич с рег. № АдК-04-20 от 10.04.2023 година.
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно Заповед на Областен управител на област Добрич с рег. № АдК-04-21 от 10.04.2023 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно дарение на парични средства за Общински фонд „Здраве“ по искане на МБАЛ Добрич.
    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Отчет относно разходваните средства за командировки от Председателя на Общинския съвет за периода от 01.01.2023г. до 31.03.2023г.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
5. Отчет относно разходваните средства за командировки от Кмета на общината за периода от 01.01.2023г. до 31.03.2023г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия
 
 
 
 
                            
 
 
На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 24.04.2023 г. от  14.25  часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за
 
                                                                                     Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно информация за разходваните средства за снегопочистването и зимното поддържане на общинската пътна мрежа и улиците на населените места през зимен сезон 2022-2023г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Доклад относно приемане на отчет за проведени дейности по Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Крушари за 2022 г.
                                                                      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на Постоянната комисия
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай