Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 04.09.2015г.

 На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  04.09.2015 г. от  10.40 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                                                                      Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Предложение относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на маломерни  паралелки от I до  XII клас с не по-малко от 10 ученици от  клас в СОУ „Христо Смирненски“ с. Крушари.
              
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Предложение относно формиране на слети паралелки в ОУ „Васил Левски“ с. Коритен   за учебната 2015/2016 година.
              
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
3. Информация относно готовността на училищата и детските градини в община Крушари за откриване на учебната  2015/2016 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
4. Информация за състоянието на Дом за деца с умствена изостаналост „Свети Николай Чудотворец“ с. Крушари.
               
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общинта
 
5. Информация за състоянието и дейността на Дом за стари хора  „Света Петка“  с. Добрин.
                
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
6. Докладна записка относно внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца-сираци.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
 
ЗЛАТИ КИРОВ:/П/
Председател на ПК
 
 
 
                              
   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 04.09.2015 г. от 11.00  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                          Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Предложение относно изразяване на предварително съгласие за учредяване на въздушен сервитут за въртящи се части на ветрогенератори над имоти-публична общинска собственост.
                
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
2. Докладна записка относно предоставяне под наем на полски пътища собственост на община Крушари за стопанската 2015/2016 година.
 
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
3. Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване  върху имот № 003009 по КВС на с. Коритен на ОУ „Васил Левски“ с. Коритен.
 
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
4. Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване  върху имот № 40097.27.7 и имот № 40097.504.8 по  кадастралната карта на с. Крушари на СОУ „Христо Смирненски“ с. Крушари.
                
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
    
 
БОЯН ПЕТРОВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай