Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 23.11.2020г.

 На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  23.11.2020 г. от  14.00 часа  в  залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за

 
                                                                                           Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
                                                                              
2. Докладна записка относно информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2020 година.
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно информация за дейността на Центъра за рехабилитация и социална интеграция в с. Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  23.11.2020 г. от 14.15 часа в залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
                                                                                         Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
           
2. Докладна записка относно продажба на УПИ VII с пл.№403 и УПИ VIII с пл.№  398 в кв.46 по плана на с. Добрин. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
           
3. Докладна записка относно отчет за отдадените под наем поземлени имоти с начин на трайно ползване  пасища, мери-публична общинска собственост. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай