Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 22.01.2018 г.

   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  22.01.2018 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                           Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно приемане  отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за второто шестмесечие на 2017 година.
             
   Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане  разпределението на преходния остатък от  2017 година.
                                                                
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината.
 
3. Докладна записка относно приемане бюджета на община Крушари за 2018 година.
                                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно приемане на нова Наредба № 2 за организацията и дейността на клубовете  на пенсионерите и хората с увреждания в община Крушари.
                                                                              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Отчет за изпълнение  на Плана за действие на община Крушари в изпълнение на областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна ромите ситуация за 2017 година.
            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на Годишния план за младежта за 2017 година и приемане на План за младежта за 2018 година.
                                                                      
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 

НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  22.01.2018 г. от 14.30  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане  отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за второто шестмесечие на 2017 година.
              
   Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2017 година.
           
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно приемане  разпределението на преходния остатък от  2017 година.
                                                                
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината.
 
4. Докладна записка относно приемане бюджета на община Крушари за 2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно приемане на годишен отчет за изпълнение  на  Програмата за управление на община Крушари за мандат 2015-2019 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно приемане отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост  на община Крушари за 2017 година.
            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост за 2018 година.
            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно приемане отчет за събраните   приходи от местни данъци и такси за второто шестмесечие на 2017 година.
                                                                          
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината 
                                                                         
9. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2017 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
10.Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за четвъртото тримесечие на 2017 година.
                                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
11.Докладна записка относно даване на мандат за представляване на Община Крушари на извънредно заседание на  Общото събрание на Асоциация по ВиК  в обособена територия, обслужвана от „В и К“  АД  гр. Добрич на 13.02.2018 година от 10.00 часа.
                                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 

НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на  ПК
 
 
 
 
 
 
 
 
  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 22.01.2018 г. от  15.00  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
               
                                                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
 
1. Докладна записка относно приемане  отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за второто шестмесечие на 2017 година.
              
   Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане  разпределението на преходния остатък от  2017 година.
                                                                
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината.
 
3. Докладна записка относно приемане бюджета на община Крушари за 2018 година.
                                                                               
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно  приемане  отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда за 2017 година .
            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно приемане  на Програма за опазване на околната среда 2018-2022 година.
            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.
            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Предложение относно одобряване на проект за изменение на  подробен устройствен план-план за регулация на  част от кв.31 и кв.32 по плана на                            с. Полк.Дяково, Община Крушари.
            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно даване на съгласие община Крушари да кандидатства по под мярка 7.2 на СВОМР на МИГ „Тервел-Крушари“ с проект „Рехабилитация на част от улица „Черно море“ и улица „Изгрев“ в с. Крушари, община Крушари, област Добрич“.
            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно съответствие на проект „Рехабилитация на част от улица „Черно море“ и улица „Изгрев“ в с. Крушари, община Крушари, област Добрич“ с приоритетите на Общинския план за развитие на община Крушари за периода 2014-2020 година.
            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
 

ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай