Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет Крушари на 21.11.2022г.

 На основание чл. 45 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  21.11.2022 г. от  14.00 часа  в  залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за

 
                                                                            Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно изменение и допълнение на Решение № 10/124 от 27.10.2022г. на Общински съвет Крушари за кандидатстване на община Крушари пред Фонд „Социална закрила“ с проект „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Крушари“.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
2. Докладна записка относно информация за дейността  на социалните услуги през 2022 година.
                        
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
                         
                                  
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на Постоянната комисия 
 
 
 
   На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 21.11.2022 г. от 14.15 часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за
  
                                                                     Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 година.  
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно продажба на УПИ IX-138 отреден „За производствено-битов комбинат“ с площ 1400 кв.м. и сграда със ЗП 229 кв.м. в кв.4 по  плана на с.Огняново.
  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно продажба на УПИ XII-140 отреден „За училищен двор“ с площ 7800 кв.м. и полусъборена сграда със ЗП 210 кв.м. в кв.6 по  плана на с.Поручик Кърджиево.
  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
4. Докладна записка относно отдаване под наем на част от поземлен имот №40097.501.566 по КК и КР на с.Крушари
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно промяна на характера на собствеността и предназначението на новообразуваните имоти след изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лозенец за нанасяне на трасе на местен път – публична общинска собственост, на основание решение №2/30 от 24.02.2022г. на Общински съвет с.Крушари.
                                                        
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно отчет за отдадените под наем поземлени имоти с начин на трайно ползване  пасища, мери-публична общинска собственост.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия

 
 
 
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 21.11.2022 г. от  14.35  часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за
 
                                                                             Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно даване на мандат и определяне на представител за представляване на Община Крушари на извънредно заседание на  Общото събрание на Асоциация по В и К  в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич“  АД   гр. Добрич, което ще се проведе  на  30.11.2022 година от 14.00 часа.
   
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно одобряване на двустранно споразумение за сътрудничество между община Крушари и община Баняса, Репулика Румъния. 
  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на Постоянната комисия
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай