Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 03.04.2017 г.

        На основание чл. 34  ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  03.04.2017 г. от 14.20  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                                           Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
 

НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
 
 
 
 
         На основание чл. 34  ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  03.04.2017 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
 
                                                   Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 
1. Предложение относно приемане на „Програма за оптимизация на училищната мрежа в община Крушари за учебната 2017/2018 г.” и закриване на ОУ „Васил Левски” с. Телериг. 
 
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
 
 

НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай