Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет Крушари на 24.07.2023г.

  На основание чл. 45 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  24.07.2023г. от  14.00 часа  в  залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за

                                                                    
                                                                      Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на  отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.01.2023г. до 30.06.2023 година.               
                                                                 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно разрешение на финансиращия  орган за осигуряване  на  допълнителни  средства  за  обезпечаване  на  учебния  процес, извън осигурените по стандарта за съответната  дейност,  при сформиране на паралелки с по-малко от десет ученици от клас в СУ „Христо Смирненски“   с. Крушари.
                                                                     
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за съответната  дейност,  при сформиране на паралелки от I до XI клас, с не по-малко от десет ученици в клас в СУ „Христо  Смирненски“   с. Крушари. 
                                                                     
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за  обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за съответната  дейност, при  сформиране на паралелки с не по-малко от десет ученици от двата класа в ОУ „Отец  Паисий“  село Лозенец, община Крушари.
                                                       
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за  обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за съответната дейност, при  сформиране на паралелка с по-малко от десет ученици от клас в ОУ „Отец Паисий“ село Лозенец, община Крушари.
    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно разрешение на Общински съвет  Крушари, за функциониране на маломерни  паралелки  в  ОУ „ Васил Левски“  село Коритен, община  Крушари.
                                                                    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на Постоянната комисия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 24.07.2023 г. от 14.20 часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за
  
                                                                         Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на  отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.01.2023г. до 30.06.2023 година.               
                                                                 
    Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за първото шестмесечие на 2023 година.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на Общинския съвет за периода от 01.04.2023г. до 30.06.2023 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
4. Отчет за извършените разходи за командировки от Кмета на общината  за периода от 01.04.2023г. до 30.06.2023 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
                        
5. Докладна записка относно даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем за изпълнението на дейностите по проект BG05SFPR002-2.001-0192 „Грижа в дома в община Крушари“ реализиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, финансиран чрез Административен договор №BG05SFPR002-2.001-0192-C01/ 13.03.2023 г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.
 
   Докладва: Р.Йорданов-общински съветник
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия
 
 
 
                                                                    
                     
 
 
 
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 24.07.2023 г. от  14.40  часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за
 
                                                                   Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на  отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.01.2023г. до 30.06.2023 година.               
                                                                 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение по Покана 2-Състезателната покана за проекти, посветени на Приоритет 2: Зелен регион, Специфична цел (ОС) 2.7. “Подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване” по Програма Интеррег VI-A Румъния- България.
                                                               
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Информация  за изпълнението  на  одобрените  проекти  и  усвояването  на   финансови  средства по  Оперативни  и  Европейски  програми.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на Постоянната комисия
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай