Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 14.12.2015г.

  На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  14.12.2015 г. от  14.30 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
 
                                          Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
 
1. Предложение относно приемане на План за заседанията на Общински съвет с. Крушари за 2016 година. 
    
   Докладва: Ил. Мюстеджеб–председател на ОбС
 
2. Предложение относно приемане на Календарен график за провеждане на  заседанията на Общинския съвет с. Крушари през 2016 година.
 
   Докладва: Ил. Мюстеджеб–председател на ОбС
 
3. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Крушари за 2016 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА/П/
Председател на ПК
 
                                                            
 
                           
 
   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 14.12.2015 г. от 14.00  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                   Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Предложение относно приемане на План за заседанията на Общински съвет с. Крушари за 2016 година. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб–председател на ОбС
 
2. Предложение относно приемане на Календарен график за провеждане на  заседанията на Общинския съвет с. Крушари през 2016 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб–председател на ОбС
 
3. Предложение относно определяне размера на възнаграждението на Председателя на Общинския съвет.
 
  Докладва: Н.Люман-председател на ПК по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост”
 
4. Предложение относно определяне  на  възнаграждението  на общинските съветници в Общински съвет Крушари.
 
   Докладва: Н.Люман-председател на ПК по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост”
 
5. Докладна записка относно промяна на бюджетните кредити  на общината по бюджет 2015 година.
                                                                     
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община  с. Крушари.
 
   Докладва: Ил. Мюстеджеб–председател на ОбС
 
7. Докладна записка относно определяне  на месечните трудови възнаграждения на кметовете на кметства.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
8. Предложение относно утвърждаване броя на кметските наместници на територията на община Крушари и определяне на правомощията им съгласно ЗМСМА.
                                                                 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 11  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари.
                                                                
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината 
 
10.Докладна записка относно изменение и допълнение  на наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Крушари.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
11.Докладна записка относно предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване  на поземлен имот с индентификатор 40097.223.1 по КК на                  с. Крушари.
         
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
12.Предложение относно удължаване срока на договор за наем на общински имот-частна общинска собственост.
                                                                
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
13.Предложение относно даване на съгласие за извършване на промяна на границите на имоти № 122121 и № 122129 по КВС на с. Северняк във връзка със заснемане сградата на Сватбен салон с. Северняк.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
14.Предложение относно допълнение на Програмата  за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 година.
                                                                 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
15.Предложение относно продажба на урегулиран поземлен имот VIII с  пл. № 102 в кв.11 по плана на                      с. Коритен.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на ПК
 
 
 
  На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 14.12.2015 г. от  14.50  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                          Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1.Предложение относно приемане на План за заседанията на Общински съвет   с. Крушари за 2016 година. 
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб–председател на ОбС
 
2.Предложение относно приемане на Календарен график за провеждане на  заседанията на Общинския съвет с. Крушари през 2016 година.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб–председател на ОбС
 
3.Докладна записка относно даване на съгласие за удължаване на срока на ликвидация на СНЦ „Управление на отпадъците-регион Добрич“ с една година – до 31.12.2016 г.
                                                                  
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4.Предложение относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за подземен кабел за захранване на тръбен кладенец в ПИ № 000049 в зелището на с. Лозенец, община Крушари.
                                                                          
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5.Предложение относно одобряване на проект за  ПУП-ПЗ за ПИ № 006041 в землището на с. Поручик Кърджиево за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6.Предложение относно одобряване на проект за   ПУП-ПЗ за ПИ № 011042 в землището на с. Поручик Кърджиево за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
ВАСКО  БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай