Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 28.03.2016 г.

 На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  28.03.2016 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за


                      Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Предложение относно приемане на План за действие на община Крушари в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна ромите ситуация за  периода 2016-2020 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Информация за учебно-възпитателната работа в училищата на община Крушари за първия учебен срок на учебната  2015/2016 година.
                 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
3. Докладна записка относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца-сираци.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
          
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
 
 
 
            
 
    На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол 
и общинска собственост на 28.03.2016 г. от 14.25 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                  Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
 1. Докладна записка относно приемане на годишен доклад за наблюдението на  изпълнението на Общинския план за развитие на община Крушари 2014-2020 година за 2015 година.
           
    Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.
           
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
3. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари.
                                                                            
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
4. Докладна записка относно определяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 2016/2017 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
5. Докладна записка относно предварително съгласие за делба на поземлен имот № 122129 по КВС на с. Северняк.
           
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
6. Предложение относно промяна начина на трайно ползване  на поземлен имот № 171002 по КВС на с. Лозенец.
           
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
7. Информация за работата на Местната комисия за обществен ред и сигурност за 2015 година.
          
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
8. Информация за състоянието на обществения ред и борбата с престъпността на територията на Участък „Полиция“ с. Крушари за 2015 година.
 
   Докладва: Началника на Участък „Полиция“ Крушари
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН:П/
Председател на ПК
 
 
 
 
   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 28.03.2016 г. от  14.50  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
               Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Предложение относно одобряване  на ПУП-ПЗ за част от поземлен имот № 013020 в землището на с. Александрия, община Крушари.
                                                                
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2.Предложение относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за електрозахранване  на тръбен кладенец в  ПИ № 000049 в землището на с. Лозенец, община Крушари, МТТ 20/0,4 кV.
           
  Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай