Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 25.04.2016 г.

  На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  25.04.2016 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за


                                         Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Доклад за дейността на читалищата в изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност в община Крушари за 2015 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 

НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК

 
 
           
                
 
 
    На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол 
и общинска собственост на 25.04.2016 г. от 14.20 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                          Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
   
1. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 7 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване  на общински пасища и мери  на територията на община Крушари.
           
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
3. Докладна записка относно определяне правомощията на представителя на Община Крушари в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Добрич“ АД град Добрич на 11.05.2016 година.
           
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
4. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост за 2016 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
5. Предложение относно отдаване под наем на част от масивна сграда-публична общинска собственост, находяща се в поземлен имот и индентификатор 40097.501.640 в с. Крушари.
           
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
6. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за първото тримесечие на 2016 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
7. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за първото тримесечие на 2016 година.
                                                                              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
8. Информация за разходваните средства по снегопочистването в общината.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
  

НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 25.04.2016 г. от  14.45  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
 
                                             Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Докладна записка относно даване на съгласие община Крушари да кандидатства с проект по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020г., Схема BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Предложение относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за част от поземлен имат с индентификатор 40097.11.3 в землището на с. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3. Отчет за изпълнение Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Крушари за 2015 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
                                                                 
4. Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.
           
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общинатаВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай