Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с.Крушари на 27.06.2016 г.

       На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  27.06.2016 г. от  13.30 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                                               Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината за 2015 година. 
           
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Докладна записка относно приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Крушари за периода 2016-2020г.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
3. Докладна записка относно  преобразуване на Целодневна детска градина       с. Крушари от тригрупна в двугрупна детска градина.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
4. Докладна записка относно  преобразуване на ЦДГ с. Коритен, ЦДГ с. Лозенец и ЦДГ с. Телериг  във филиали на   Целодневна детска градина с. Крушари.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
5. Доклад относно дейността на читалищата в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Крушари за 2015 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
6. Информация  относно дейността на пенсионерските клубове в Община Крушари за 2015 година.
           
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 

НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
 
 
           
                                                       
       На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол 
и общинска собственост на 27.06.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
       
                                                         Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Докладна записка относно приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината за 2015 година. 
           
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Информация за състоянието на административното обслужване  в община Крушари за 2015 година.
     
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 


НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
      На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 27.06.2016 г. от  14.15  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
 
                                                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
 
1. Докладна записка относно приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината за 2015 година. 
           
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
 

ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай