Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 12.12.2016 г.

            На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  12.12.2016 г. от  13.30 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                                               Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Приемане на  Годишен план за работата  на Общински съвет с.  Крушари   за   2017 година.
                        
    Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2.Приемане на Календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет с. Крушари през 2017 година.
                        
  Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
3.Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Крушари през 2017 година.
                                                                           
  Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината 
 
4.Отчет  за дейността на Обществения съвет за социално подпомагане за 2016 година.                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                     
  Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
 

НУРТЕН МЕХМЕДОВ:/П/
Председател на ПК
 
 
 
                        
 
  На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  12.12.2016 г. от 13.50  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Приемане на Годишен план за работата   на Общински съвет с.  Крушари  за 2017 година.
                                  
  Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2.Приемане на Календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет с. Крушари през 2017 година.
                                 
  Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
3.Докладна записка относно приемане на план-сметка за дейност „Чистота“ за 2017 година.
                                                                             
  Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината    
                                    
4.Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Крушари в полза на ДФ „Земеделие, обезпечаваща авансово плащане по споразумение № РД50-153/21.10.2016г.  за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие, сключено мужду Сдружение „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“ и Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на  Стратегия за ВОМР“ на мярка 19  „Водено от общностите  местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г.
 
  Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 

НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на ПК
 
 
                                                                    
                   
               На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 12.12.2016 г. от  14.15  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
 
                                                               Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 
1.Приемане на Годишен план за работата  на Общински съвет с. Крушари  за  2017 година.
                                 
  Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2.Приемане на Календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет с. Крушари през 2017 година.
                                 
  Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
      
3.Докладна записка относно разглеждане на върнато за ново обсъждане Решение № 13/130 по Протокол № 13 от проведено заседание на Общински съвет с. Крушари  на 24.11.2016 година.
                        
  Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
 

ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай