Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 22.05.2017 г.

 На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  22.05.2017 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                                                     Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно  приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  в Община Крушари   2017-2019  година.
 
   Докладва: Д.Стефанов–кмет на общината
 
2. Докладна записка относно  изменение и допълнение на  Програма за оптимизация на училищната мрежа в община Крушари за учебната 2017/2018 г.
 
   Докладва: Д.Стефанов–кмет на общината
 
 

НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  22.05.2017 г. от 14.20  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                            Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Предложение относно  допълнение на Програмата  за управление и разпореждане  с имоти-общинска собственост за 2017 година.
                                                               
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 
2. Предложение относно  делба и промяна начина на трайно ползване  на поземлен имот № 035002 по КВС на с. Северняк.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 
3. Предложение относно  делба и промяна начина на трайно ползване  на поземлен имот № 000023  по КВС на с. Северци.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 
4. Докладна записка относно утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Крушари.                                                                                                            
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
                                                                             
5. Анализ за дейността на  Районна служба „ПБЗН“ с. Крушари за периода от 01.01.2017 до 12.05.2017 година.
 
   Докладва: Гл.инспектор  С.Стойков-
                      Началник РСПБЗН Крушари
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на ПК
 
 
                              
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 22.05.2017 г. от  14.40  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                                Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
 
1. Информация за състоянието на водоснабдяването  Община Крушари. 
 
   Докладва: Т. Стоилов-началник В и К Район Крушари
 
2. Информация за проведените мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места в общината.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай