Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Извънредно заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 14.06.2017 г.

 На основание чл. 34  ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  14.06.2017 г. от 14.00  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                                               Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
                   
1. Предложение относно  удължаване срока на договор за отдаване под наем на поземлен имот-публична общинска собственост №ОС-09-889 от 21.06.2012г.
             
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
2. Докладна записка  относно  определяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд – маломерни имоти за отдаване под наем за стопанската 2017/2018 година.
             
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
3. Предложение относно  изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година.  
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
4. Предложение относно продажба на земеделски земи от Общинския поземлен фонд-маломерни имоти.
             
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
 
 
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай