Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 25.09.2017 г.

  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  25.09.2017 г. от 14.00  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно  делба и промяна начина на трайно ползване (НТП) на поземлен имот с идентификатор 40097.29.45 по кадастралната карта (КК) на с.Крушари. 
                                                                           
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
2. Докладна записка относно  делба и промяна начина на трайно ползване (НТП) на поземлен имот №  059034 по КВС  на с.Лозенец. 
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
3. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година  
                                                           
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
4. Докладна записка относно  продажба на поземлен имот №023001 по КВС на с.Северци.
                                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно предоставяне под наем на полски пътища и отводнителни канали на територията на Община Крушари, собственост на Община Крушари за стопанската 2017/2018 година. 
                                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС

 
 
                       
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 25.09.2017 г. от  14.20  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                          Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Докладна записка относно кандидатстване на Община Крушари с проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Крушари“.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
2. Информация относно състоянието на пътната инфраструктура в Община Крушари.
          
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай