Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 19.02.2018 г.

 

 
    На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  19.02.2018 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
 
                                                                             Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.  Предложение относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви  на малолетните и непълнолетните на Община Крушари за 2017 година.
             
    Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  19.02.2018 г. от 14.20  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно определяне на основните месечни работни заплати на кметовете на кметства в община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно продажба на поземлен имот № 059048 по КВС на с. Лозенец.
                                                                
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината.
 
5. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно отдаване под наем без търг или конкурс на част от самостоятелен обект  с индентификатор  40097.501.563.3.11 по кадастралната карта на с. Крушари  за здравни  дейности.
                                                                           
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно приемане  на План за противодействие на тероризма в Община Крушари.
            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Отчети за дейността на кметовете на кметства и кметските наместници в Община Крушари за 2017 година.
                                                                      
   Докладват: кметовете на кметства и
              кметските наместници
 
 
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на  ПК

 
 
 
 
 
 
  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 19.02.2018 г. от  14.50  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
               
                                                                                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

1. Доклад относно приемане  на отчет за  изпълнение на Програмата  за използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива  в Община Крушари за 2017 година.               
                                                              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината.
 
2. Доклад относно приемане  на отчет за  изпълнение на Програмата  за управление и дейностите  по отпадъците в Община Крушари за 2017 година.
              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината.
 
 
 
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай