Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 26.03.2018 г.

    На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  26.03.2018 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                                                    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Докладна записка относно издаване на запис на заповед от Община Крушари в полза на АСП, обезпечаваща 100% от стойността на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ BG05FMOP001-3.002.-0224-C001.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
2.Отчет за дейността на  Футболен клуб  „Заря-2006“ през 2017 година.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  26.03.2018 г. от 14.20  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                               Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Годишен доклад за наблюдението на  изпълнението на Общинския план за развитие на община Крушари 2014-2020 година за 2017 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
2. Информация за работата на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата в Община Крушари за 2017 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
3. Отчет  за дейността на Местната комисия за обществен ред и сигурност за 2017 година.
                                                                       
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
4.Информация за дейността на полицейски участък Крушари  през 2017 година. 
 
  Докладва: Началника на У“П“ Крушари
 
          
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на  ПК

 
 
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 26.03.2018 г. от  14.40  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                      Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Докладна записка относно приемане  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за управление и финансиране на дейностите по третиране на битови и строителни отпадъци на територията на Община Крушари.
                                                               
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината.
 
2. Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да кандидатства с проект „Изграждане на временно защитно покритие на крипти в Епископски базилики  № 3 и № 4, находящи се в обект „Антична крепост „Залдапа“ в месността „Калето“ в землището на с. Абрит, община Крушари, област Добрич.
              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината.
 
 
 
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай