Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 25.06.2018 г.

 

 
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  25.06.2018 г. от 10.00  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
 
                                                         Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари.
          
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2.Информация за състоянието на административното обслужване в община Крушари.
                                                                     
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на  ПК
 
 
 
  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  25.06.2018 г. от  10.20 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
 
                                                                   Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
 
1. Информация за дейността на Защитено жилище с. Крушари през 2017 година.
          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Информация за дейността на пенсионерските клубове в община Крушари през 2017 година .                                                                
           
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай