Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Постоянната комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по чл.72, ал.1,т.3 от ЗПКОНПИ на 29.10.2018 г.

 

 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия  по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по чл.72, ал.1,т.3 от ЗПКОНПИ на 29.10.2018 г. от  13.30  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
 
                                                                                                     Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

1.Докладна записка относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Крушари.
 
  Докладва: Н.Изет-председател на ПКПУКИ по  чл.72, ал.1,т.3 от ЗПКОНПИ
 
 
 
 
 
НУРХАЯТ ИЗЕТ:/П/
Председател на  ПКПУКИ по  чл.72, ал.1,т.3 от ЗПКОНПИ
 
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай