Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 28.01.2019 г.

 На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  28.01.2019 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                                   Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.Докладна записка относно приемане отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за второто шестмесечие на 2018 година.
              
  Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2.Докладна записка относно приемане  разпределението на преходния остатък от  2018 година.
                                                                
  Докладва:Д.Стефанов-кмет на общината
 
3.Докладна записка относно приемане сборен бюджет на община Крушари за 2019 година.
                                                                           
  Докладва:Д.Стефанов-кмет на общината
 
4.Отчет за изпълнение на Плана за действие на община Крушари в изпълнение на областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна ромите ситуация за 2018 година.
                      
  Докладва:Д.Стефанов-кмет на общината
 
5.Доклад относно отчет за дейността на Обществения съвет за социално подпомагане за 2018 година.                                                                 
      
  Докладва:Ж.Великова-зам.кмет на общината
                                                                         
            
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА
Председател на ПК
 
 
 
 
                        
 
 
  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  28.01.2019 г. от 14.30 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                               Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Докладна записка относно  приемане отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за второто шестмесечие на 2018 година.
              
  Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2.Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2018 година.
           
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3.Докладна записка относно приемане  разпределението на преходния остатък от  2018 година.
                                                                
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината.
 
4.Докладна записка относно приемане сборен бюджет на община Крушари за 2019 година.
                                                                            
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5.Докладна записка относно  определяне  размера на трудовото възнаграждение на Кмета на  Община  Крушари.
 
  Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
6.Докладна записка относно утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Крушари.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7.Докладна записка относно приемане отчет за събраните и несъбрани  приходи от местни данъци и такси за второто шестмесечие на 2018 година.
 
  Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината 
 
8.Докладна записка относно приемане  отчет за изпълнение  на  Програмата за управление на община Крушари за мандат 2015-2019 година.
 
 Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
9.Докладна записка относно приемане годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост  на община Крушари за 2018 година.
           
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
10.Докладна записка относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост за 2019 година.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
11.Предложение относно делба на поземлен имот с индентификатор  № 40097.29.46 по кадастралната карта на с. Крушари.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
12.Предложение относно отдаване под наем на част от поземлен имот с индентификатор № 40097.29.16 по кадастралната карта на с. Крушари.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
13.Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2018 година.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
14.Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за четвъртото тримесечие на 2018 година.
                                                                           
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
          
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН
Председател на  ПК


 
 
 
 
 
  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 28.01.2019 г. от  15.00  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                    Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

1.Докладна записка относно приемане отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за второто шестмесечие на 2018 година.
              
  Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2.Докладна записка относно  приемане  разпределението на преходния остатък от  2018 година.                                                               
                                                             
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3.Докладна записка относно приемане сборен бюджет на община Крушари за 2019 година.
                                                                            
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
     
4.Докладна записка относно приемане отчет за проведените дейности по  Програмата за опазване на околната среда за 2018 година.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5.Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.
           
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ
Председател на ПК
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай