Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 27.05.2019

 На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  27.05.2019 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
 
                                                                           Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение  и допълнение в Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост.
        
  Докладва:Р.Йорданов-общински съветник
 
2.Докладна записка относно приемане промяна в капиталовата програма по бюджет  2019 година.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3.Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от самостоятелен обект в сграда с индентификатор 40097.501.569.1.6 по КК на  с. Крушари на Дирекция „Бюро по труда“  гр. Добрич.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4.Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от самостоятелен обект в сграда с индентификатор 40097.501.569.1.6 по КК на  с. Крушари на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Добрич.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5.Предложение относно учредяване на възмездно право на прокарване за водопровод през общински поземлени имоти в землището на с. Телериг.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6.Докладна записка относно изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 година.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7.Докладна записка относно  продажба на поземлен имот №085193 по КВС на с. Бистрец.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
 
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на  ПК

 
 
 
 
 
 
 
  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 27.05.2019 г. от  14.20  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
 
                                                                Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1.Предложение относно одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план за водопровод за водоснабдяване на дестилерия за етеричномаслени култури в ПИ №065027 в землището на с. Телериг, община Крушари.
                                                                          
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2.Предложение относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация на УПИ I и  II в кв.25, УПИ  I в кв.25А и проект на подробен устройствен план-план за застрояване на новообразувани УПИ в кв.25, Стопански двор с. Александрия, Община Крушари.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
                                                                 
3.Докладна записка относно проведените мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места в община Крушари.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай