Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 24.06.2019

 На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  24.06.2019 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
 
                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
 
1. Докладна записка относно информация  за дейността на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с. Крушари за 2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
                                                                       
2. Информация относно дейността на пенсионерските клубове в Община Крушари за 2018 година. 
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
           
                         
            
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК

 
 
 
 
 
 
 
                            
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  24.06.2019 г. от 14.20 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
 
                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Докладна записка относно разглеждане на върнато от Областния управител на област Добрич за ново обсъждане Решение № 7/57 по Протокол № 7 от заседание на Общински съвет Крушари, проведено на 30.05.2019 година.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2.Докладна записка относно приемане промяна в капиталовата програма по бюджет  2019 година.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3.Докладна записка относно приемане отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2018 година.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4.Докладна записка относно приемане на годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Крушари към 31.12.2018 година.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5.Информация за състоянието на административното обслужване  в община Крушари за 2018 година.
                                                                      
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6.Докладна записка относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд гр. Добрич.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
7.Докладна записка относно изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 година.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
8.Докладна записка относно продажба на поземлен имот №110145 по КВС на с. Пор.Кърджиево.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
 
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на  ПК

 
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай