Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 27.01.2020г.

    На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  27.01.2020 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                 
Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Докладна записка относно приемане  разпределението на преходния остатък от  2019 година.
       
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2.Докладна записка относно приемане сборен бюджет на община Крушари за 2020 година.
       
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3.Отчет за изпълнение  на  Плана за действие на община Крушари в изпълнение на областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна ромите ситуация за 2019 година.
       
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4.Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в общината  за 2019 година.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5.Докладна записка относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Крушари.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6.Докладна записка относно откриване на пенсионерски клуб с. Ефр.Бакалово.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
 
 
 
                             
 
 
   На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  27.01.2020 г. от 14.30 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Докладна записка относно приемане на  Програма за управление на община Крушари за мандат 2019-2023 година.
                                                                        
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2.Докладна записка относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3.Докладна записка относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода  2019-2023 година.
       
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4.Докладна записка относн приемане отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост  на община Крушари за 2019 година.
        
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5.Докладна записка относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост за 2020 година.
        
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6.Докладна записка относно приемане  разпределението на преходния остатък от  2019 година.
       
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7.Докладна записка относно приемане сборен бюджет на община Крушари за 2020 година.
       
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
       
8.Отчет за събраните и несъбрани  приходи от местни данъци и такси за второто шестмесечие на 2019 година.
                                                                   
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9.Докладна записка относно одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация в община Крушари.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10.Докладна записка относно определяне размера на трудовите възнаграждения и на допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж на кметовете на кметства в община Крушари.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
                                                           
11.Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2019 година.
 
  Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
12.Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за четвъртото тримесечие на 2019 година.
                                                                
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  ПК
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 27.01.2020 г. от  15.30  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
               Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Докладна записка относно приемане  разпределението на преходния остатък от  2019 година.
       
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2.Докладна записка относно приемане сборен бюджет на община Крушари за 2020 година.
       
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3.Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда за 2019 година.
        
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4.Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.
         
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кметна общината
 
5.Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2019/2020 година в  община Крушари.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай