Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Извънредно заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 17.07.2020 г

 

 
  На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  17.07.2020 г. от 9.45 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                                     Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно определяне на земите от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2020/2021 година.
 
   Докладна: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно отдаване под наем на дворни места в с. Загорци за срок от 5 години за селскостопански нужди за стопанската 2020/2021 година.
 
   Докладна: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 година.
 
   Докладна: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот-публична общинска собственост, представляващ стадион с. Крушари в полза на Сдружение „Футболен клуб Заря-2006“ с. Крушари.
 
   Докладна: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  ПК

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай