Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 21.09.2020г.

 На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 21.09.2020 г. от  13.30  часа в залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за

 
               Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Докладна записка относно предложение за изменение на точка 1 на Решение № 3/32 по Протокол  № 3/27.02.2020 г. на Общински съвет с. Крушари. 
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2.Предложение  относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация на УПИ IX-561 и УПИ X-561 в кв.32, УПИ VII-543 в кв.33, УПИ XXXVII-569 в кв.60 и улична регулация между о.т. 67 и о.т.68 по плана на с. Крушари, община Крушари.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация на УПИ XXIV-686 и УПИ XXV-687 в кв. 30  и изработване на подробен устройствен план-план за застрояване на новообразуван УПИ по плана на с. Крушари, община Крушари. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Информация за състоянието на пътната инфраструктура в Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на ПК

 
 
 
 
На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  21.09.2020 г. от 13.45 часа в залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно предоставяне под наем на полски пътища на територията на Община Крушари, собственост на Община Крушари за стопанската 2020/2021 година.
    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
           
2. Докладна записка относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
           
3. Докладна записка относно продажба на поземлен имот с индентификатор №65913.8.96 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Северци.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно даване на мандат и определяне на представител за представляване на Община Крушари на извънредното заседание на Асоциация по В и К  в обособена територия, обслужване от "В и К Добрич" АД гр. Добрич, което ще се проведе на 14.10.2020 година.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Отчет за събраните и несъбрани приходи от местни данъци и такси за първото шестмесечие на 2020 година.
  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  ПК
 
 
 
 
На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  21.09.2020 г. от  14.00 часа  в  залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно информация за състоянието на материалната база и готовността на училищата и детските градици на територията на Община Крушари за откриване на учебната 2020/2021 година.  
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
                
 
 
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК

 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай