Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 14.12.2020

  На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  14.12.2020 г. от  14.00 часа  в  залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за

                 
                                                      Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на Годишен план за работата на Общински съвет с. Крушари за 2021 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
                                                                              
2. Докладна записка относно приемане на Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет с.Крушари и постоянните комисии през 2021 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
3. Докладна записка относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Крушари за 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно приемане отчет за дейността на Обществения съвет по въпросите на социалните услуги в Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК

 
                                                                    
                   
 
   На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 14.12.2020 г. от 14.15 часа в залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
                                             Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на Годишен план за работата на Общински съвет с. Крушари за 2021 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
                                                                              
2. Докладна записка относно приемане на Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет с.Крушари и постоянните комисии през 2021 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
3. Докладна записка относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на територията на Община Крушари. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно  изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 година. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Агенция по заетостта гр.София върху част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40097.501.569.1.8 по КК и КР на с.Крушари. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Общинска служба „Земеделие“ с.Крушари върху част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40097.501.569.1.8 по КК и КР на с.Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Агенция за социално подпомагане гр.София върху част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40097.501.569.1.8 по КК и КР на с.Крушари 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Областна дирекция по безопасност на храните гр.Добрич върху част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40097.501.569.1.8 по КК и КР на с.Крушари. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно определяне на недвижими имоти-частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2021 година. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  ПК

 
 
 
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 14.12.2020 г. от  14.40  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
                     
1. Докладна записка относно приемане на Годишен план за работата на Общински съвет с. Крушари за 2021 година.                                                                           
                                                          
   Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане на Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет с. Крушари и постоянните комисии през 2021 година.
                                                              
   Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
3. Докладна записка относно даване съгласие на Община Крушари да кандидатства пред Министерството на труда и социалната политика  , Проект "Красива България кампания 2021 с проект "СМР на СУ "Хр.Смирненски с. Крушари.  
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на ПК

 
 
 
 
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай