Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 22.03.2021г.

 На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  22.03.2021 г. от  14.00 часа  в  залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за

 
                                                                                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане  на План за интегрирано развитие на Община Крушари за периода  2021-2027 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината.
 
2. Докладна записка относно приемане отчет за дейността на футболните клубове през 2020 година.
                                                                              
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК

 
 
 
 
 
 
 
 
  На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 22.03.2021 г. от 14.15 часа в залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
                                                                              Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно приемане на  Годишен доклад за наблюдението на  изпълнението на Общинския план за развитие на община Крушари 2014-2020г. за 2020 година.
    
   Докладва: Н.Люман- зам.кмет РРХД 
 
2. Докладна записка относно приемане  на План за интегрирано развитие на Община Крушари за периода  2021-2027 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 година .
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на управление на НЧ „Йордан Драгнев-1894“ с. Крушари върху Читалище с. Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно информация за данъчната събираемост през второто шестмесечие на 2020 година
   
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно  информация за дейността на полицейски участък Крушари и взаимодействието му с общинска администрация през 2020 година. 
 
   Докладва: ст.инсп. Илиян Ангелов-началник 
             Участък Крушари
 
7. Отчет за дейността на Местната комисия  за обществен ред и сигурност в Община Крушари за  2020 година. 
    
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно информация за работата на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата в Община Крушари през 2020 година.  
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  ПК   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 22.03.2021 г. от  14.40  часа в  залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
 
                                                                             Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
                    
1. Докладна записка относно приемане  на План за интегрирано развитие на Община Крушари за периода  2021-2027 година.
 
 
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай