Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 25.05.2021

 На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  25.05.2021 г. от  11.15 часа  в  залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за

 
                                                                                   Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно включване  на изнесена група с. Телериг в Списъка на защитените  детски  градини,  като защитена  част  от  Детска  градина    с. Крушари, общ. Крушари и формиране на група в ИГ с.Телериг към ДГ с. Крушари с минимум 6 деца.
                                                              
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
2. Докладна записка относно принципно съгласие за побратимяване между Община Крушари Република България и Община Зелениково Република Северна Македония.
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
3. Докладна записка относно провеждане на „Празник на гърнетата“ през м.юни 2021 година.
                                                                  
   Докладва: З.Здравков-общински съветник
 
 
 
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на Постоянната комисия

 
 
 
 
 
 
На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 25.05.2021 г. от 11.25 часа в залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
 
                                                                               Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Предложение относно допълнение на Програмата  за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
2. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в УПИ X-общ, УПИ XI-общ., УПИ XII-общ., УПИ XIII-общ. в кв.9 по плана на с.Ефрейтор Бакалово, чрез продажба на идеалните части на Община Крушари
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
3. Докладна записка относно пожарната безопасност на територията на Община Крушари и мерки за летния сезон.
 
   Докладва: гл.инсп. С.Стефанов-началник РС ПБЗН Крушари
 
 
 
 
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на Постоянната комисия


 
 
 
 
На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 25.05.2021 г. от  11.40  часа в  залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
 
                                                                                             Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Доклад относно състоянието на В и К  район Крушари.
 
   Докладва: Ж.Желязков-началник В и К район Тервел-Крушари
   
2.Докладна записка относно  проведените мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места в Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
 
 
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на Постоянната комисия
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай