Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 27.06.2022г.

 На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  27.06.2022 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на Община Крушари, при следния проект за

 
                                                                       Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Отчети на кметовете на кметства и кметските наместници от община Крушари за извършената дейност през  2021 година. 
 
   Докладват: кметовете на кметства кметските наместници 
 
 
                                                               
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на Постоянната комисия


 
 
 
   На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 27.06.2022 г. от 14.15 часа в заседателната зала на Община Крушари, при следния проект за
 
                                                                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Предложение относно продажба на поземлен имот №40097.501.196 с площ 1851 кв.м. по КК и КР на с.Крушари и сградите, които попадат в него: сграда №40097.501.196.1 със ЗП 298 кв.м., сграда  №40097.501.196.2 със ЗП 24 кв.м., сграда №40097.501.196.3 със ЗП 24 кв.м. и сграда №40097.501.196.4 със ЗП 23 кв.м.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем за изпълнението на дейностите по проект „Патронажна грижа + в община Крушари“, реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общинатd
 
3. Информация за състоянието на административното обслужване в община Крушари за 2021 година.
     
   Докладва: Димитър Костадинов- зам.кмет ФБ
 
4. Отчети на кметовете на кметства и кметските наместници от община Крушари за извършената дейност през  2021 година. 
 
   Докладват: кметовете на кметства и кметските наместници 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия

 
 
                              
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 27.06.2022 г. от  14.35  часа в заседателната зала на Община Крушари, при следния проект за
 
 
                                                                               Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Предложение относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ II в кв. 67, УПИ II – 394 в кв. 45, УПИ III - 399 в кв. 45,  УПИ VI - 417 в кв. 45, УПИ VII – 401 в кв. 45, УПИ VIII – 400 в кв. 45, УПИ IX – 393 в кв. 45, УПИ Х - 392 в кв. 45, УПИ II – 396 в кв. 46, УПИ IX – 395 в кв. 46, УПИ VI – 446 в кв. 51, УПИ VII – 447 в кв. 51, УПИ VIII – 412 в кв. 51 и УПИ XV – 412 в кв. 51 по плана на с. Добрин, общ. Крушари, област Добрич.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Отчети на кметовете на кметства и кметските наместници от община Крушари за извършената дейност през  2021 година. 
 
   Докладват: кметовете на кметства икметските наместници 
 
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на Постоянната комисия
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай