Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 24.10.2022г.

 На основание чл. 45 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  24.10.2022 г. от  14.00 часа  в  залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за

 
 
                                                                                  Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Докладна записка относно кандидатстване на община Крушари пред Фонд „Социална закрила“ с проект „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Крушари“
                                                                 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
 
                                                          
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на Постоянната комисия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 24.10.2022 г. от 14.15 часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за
  
                                                                               Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем за изпълнението на дейностите по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ за изпълнение на проект BG05SFPR003-1.001-0072 „Топъл обяд в Община Крушари“.
  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Отчет за разходваните средства за командировки от Кмета на Община Крушари за периода от 01.07.2022г. до 30.09.2022г. 
  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно предоставяне на "В и К-Добрич" АД за стопанисване поддържане и експлоатация на рехабилитирани  водопроводи  в с.Крушари, с.Коритен, с.Телериг, с.Северци, с.Лозенец и с.Полк.Дяково с местонахождение улици в с.Крушари, с.Коритен, с.Телериг, с.Северци, с.Лозенец и с.Полк.Дяково, община Крушари, област Добрич.                                                            
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
4. Докладна записка относно отдаване под наем на поземлен имот № 04193.5.1 по КК и КР на с. Бистрец.
                                                        
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 24.10.2022 г. от  14.30  часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за
 
 
                                                                         Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Информация за готовността на Община Крушари за работа при зимни условия.
   
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на Постоянната комисия
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай