Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет Крушари на 23.01.2023г.

 На основание чл. 45 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  23.01.2023 г. от  14.00 часа  в  залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за

 
                                                                           Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.07.2022г. до 31.12.2022 година.
              
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в общината  за 2022 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно  приемане на отчет за изпълнение на Годишния план за младежта за 2022 година и приемане на План за младежта за 2023 година.
                                                                         
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на Постоянната комисия


 
 
 
                          
 
 
 
    На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 23.01.2023 г. от 14.15 часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за
  
                                                                             Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.07.2022г. до 31.12.2022 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2022 година.
    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно приемане Наредба за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари.
     
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно планиране и разходване на натрупаните средства за месечни отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, внесени от Община Крушари през 2023 г., по банкова сметка на РИОСВ, чрез Община град Добрич.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно приемане на годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Крушари за мандат 2019-2023 година за 2022 година.
                                                               
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно  приемане на  отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост  на община Крушари за 2022 година.
    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост за 2023 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Предложение относно предоставяне на пасища и мери за общо и индивидуално ползване, приемане на годишен план за паша и правила за ползване на пасищата и мерите от Общинския поземлен фонд на територията на Община Крушари.  
                                                                                                                                   
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината                                                            
 
9. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2022 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
10.Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за четвъртото тримесечие на 2022 година.
                                                                   
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия

 
 
 
 
 
 
 
    На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 23.01.2023 г. от  14.40  часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за
 
                                                                            Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно приемане на отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.07.2022г. до 31.12.2022 година.                         
                                                               
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда за 2022 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Информация  за изпълнението  на  одобрените  проекти  и  усвояването  на   финансови  средства по  Оперативни  и  Европейски  програми.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в Община Крушари" по Национален план за възстановяване и устойчивост, компонент 4 "Нисковъглеродна икономика", Инвестиция С4.13, чрез покана за директно предоставяне на средства по процедура "Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост - покана 1. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на Постоянната комисия

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай