Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Извънредни заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 10.02.2023г.

 На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 10.02.2023 г. от 13.30 часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за

 
                                                                                Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно разглеждане на върнато от Областния управител на област Добрич за ново обсъждане Решение № 1/3 по Протокол № 1 от заседание на Общински съвет Крушари, проведено на  26.01.2023 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на Общински съвет Крушари
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия


 
 
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 10.02.2023 г. от 13.40 часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за
 
  
                                                                                   Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в Община Крушари" по Национален план за възстановяване и устойчивост, компонент 4 "Нисковъглеродна икономика", Инвестиция С4.13, чрез покана за директно предоставяне на средства по процедура "Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост - покана 1. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на  Постоянната комисия

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай