Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет Крушари на 27.03.2023г.

   На основание чл. 45 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  27.03.2023 г. от  14.00 часа  в  залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за

                                                                    
                                                                                         Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на територията на община Крушари, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планиране  на социалните услуги на общинско и областно ниво. 
                       
   Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
 
2. Докладна записка относно приемане на План за реформиране на Дом за стари хора „Света Петка“ с. Добрин, община Крушари, област Добрич в Резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно приемане на отчет за дейността и финансов отчет на Сдружение Футболен клуб "Заря-2006" с. Крушари за периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г. 
                                                                       
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на Постоянната комисия
 
 
 
 
 
 
                          
 
   На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 27.03.2023 г. от 14.20 часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за
 
  
                                                                                    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за 2023 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно промяна от публична в частна общинска собственост на поземлен имот №44104.59.41 с площ от 12931 кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-спортно игрище, номер по предходен план-059041 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с АпОС №1023/29.06.2009г.
                       
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно промяна от публична в частна общинска собственост на двуетажна масивна сграда със ЗП 335 кв.м. и дворно място с площ от 2300 кв.м., представляващо УПИ XX-За културен дом, кв.4 по плана на с.Абрит, актувани с АпОС №2711/13.03.2023 г.
    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Промяна от публична в частна общинска собственост на поземлен имот №44104.19.170 с площ от 1452 кв.м., трайно предназначение на територията-земеделска, начин на трайно ползване-за селскостопански, горски, ведомствен път, номер по предходен план-019170 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с АпОС №2709/08.03.2023г.
     
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в УПИ VII-67, кв.4 по плана на с.Северци, чрез продажба на идеалните части на Община Крушари.
     
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно информация за работата на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата за 2022 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Отчет за дейността на Местната комисия за обществен ред и сигурност в Община Крушари за 2022г. 
    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно информация за дейността на Участък „Крушари“ и взаимодейстнието с общинската администрация през 2023г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно даване на мандат и определяне на представител за представляване на Община Крушари на редовното заседанието на  Общото събрание на Асоциация по В и К  в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич“  АД   гр. Добрич, което ще се проведе  на 12.04.2023 година от 10.00 часа. в Зала „Пресцентър” на Областна администрация Добрич.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия
 
 
 
 
 
  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 27.03.2023 г. от  14.45  часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за
 
                                                                            Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.Докладна записка относно приемане на отчет за проведените дейности по Програмата за управление на отпадъците в Община Крушари за 2022 година. 
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината                     
 
2.Докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение "Енергийно обновяване на административната сграда на община Крушари“ по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост“.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината   
 
3.Кандидатстване с проектно предложение "Енергийно обновяване на сградата на народно читалище „Светлина-1945“ с.Полк.Дяково, община Крушари“ и „Енергийно обновяване на сградата на народно читалище „Христо Ботев-1940“ с.Коритен, община Крушари по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост“.
                     
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината   
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на Постоянната комисия
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай