Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет Крушари на 28.08.2023г.

 На основание чл. 45 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  28.08.2023г. от  14.00 часа  в  залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за

                                                                    
                                                            Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на сборен бюджет на Община Крушари за 2023 година.
                                                               
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно информация за състоянието на материалната база и готовността на училищата и детските градини на територията на Община Крушари за откриване на учебната 2023/2024 година. 
 
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно приемане информация за дейността  на социалните услуги  за 2023 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на Постоянната комисия
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
  На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 28.08.2023 г. от 14.15 часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за
  
                                                    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно разглеждане на върнато от Областния управител на област Добрич за ново обсъждане Решение № 12/112  по Протокол № 12 от заседание на Общински съвет Крушари, проведено на  09.08.2023 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане на сборен бюджет на Община Крушари за 2023 година. 
                                                     
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно определяне размера на трудовото възнаграждение и на допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж на кметовете на кметства в Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем за изпълнението на дейностите по проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени" по Договор за БФП №BGENVIROMNET-4.004-00006-C01/Д-33-21/11.07.2022г. по Оперативна програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.                                                             
                                                                     
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2023 година. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно предоставяне под наем на полски пътища-публична общинска собственост на територията на Община Крушари за стопанската 2023/2024 година.
    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно  обявяване на недвижим имот публична общинска собственост, представляващ поземлен имот №44104.19.170 с площ от 1452 кв.м., начин на трайно ползване-нива по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозенец за частна общинска собственост. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.
 
   Докладва: Р. Йорданов- общински съветник
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 28.08.2023 г. от  14.40  часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за
 
                                                                    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на сборен бюджет на Община Крушари за 2023 година.
   
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Доклад относно приемане на План за действие за устойчива енергия и климат на Община Крушари до 2030 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно  кандидатстване с проектно предложение по Състезателната покана за проекти 2, посветени на Приоритет 2: Зелен регион, Специфична цел (ОС) 2.7. "Подобряване на защината и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони и намаляване на всички форми на замърсяване" по Програма Интеррег VI-А Румъния-Бъргария. 
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за  изменение на подробен устройствен план–план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ V-262, в кв. 51 и изработване на подробен устройствен план–план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на новообразувани УПИ по плана на с. Крушари, община Крушари.
                                                                     
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на Постоянната комисия
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай