Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет Крушари на 22.01.2024г.

 На основание чл. 45 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  22.01.2024г. от  14.00 часа  в  Заседателната зала на Община Крушари, при следния проект за

                                                                    
                                                                           Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно  приемане на отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Крушари в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2023г. 
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в общината  за 2023 година.
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно отчет за изпълнение на Годишния план за младежта за 2023 година и приемане на План за младежта за 2024 година на Община Крушари
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
ГИЗЕМ АХМЕД:/П/
Председател на Постоянната комисия 
 
 
 
 
 
 
На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 22.01.2024 г. от 14.15 часа в Заседателната зала на Община Крушари, при следния проект за
 
                                                                           Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2023 година.
 
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2.Приемане на Програма за управление на община Крушари за мандат 2023-2027 година.
                                                                
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3.Докладна записка относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода  2023-2027 година.
 
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4.Докладна записка относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2024 година.
 
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Светлина-1945“ с.Полковник Дяково върху Читалище с.Полковник Дяково-публична общинска собственост.
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6.Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Ботев-1940“ с.Коритен върху Читалище с.Коритен-публична общинска собственост.
                                                               
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7.Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Стефан Караджа-1936“ с.Телериг върху Читалище с.Телериг-публична общинска собственост.
                                                               
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8.Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Втори юни-2004“ с.Александрия върху част от Читалище с.Александрия-публична общинска собственост
 
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9.Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Кирил и Методий-1941“ с.Ефрейтор Бакалово върху Читалище с.Ефрейтор Бакалово-публична общинска собственост.    
                                                          
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10.Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на ползване на "Сема-63 " ЕООД, ЕИК 202847050 върху 63,35 кв.м.,представляващи част от Аптека с.Крушари-частна общинска собственост. 
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
11.Предложение относно  реда за предоставяне на пасища и мери за общо и индивидуално ползване, приемане на годишен план за паша и правила за ползване на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд на територията на Община Крушари
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
12.Отчет относно разходваните средства за командировки от Видин Фиданов Каракашев, председател на Общински съвет при община Крушари за периода от 01.10.2023г. до 31.12.2023г.
                                                                    
  Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
13.Отчет относно разходваните средства за командировки от Илхан Юсеин Мюстеджеб, кмет на община Крушари за периода от 07.11.2023г. до 31.12.2023г.
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
14.Докладна записка относно предоставяне на дизелово гориво на Полицейски участък с. Крушари за 2024 година. 
                                                                         
   Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
15.Докладна записка относно даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем за изпълнението на дейностите по проект BG05SFPR002-2.001-0192 „Грижа в дома в община Крушари“ реализиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, финансиран чрез Административен договор №BG05SFPR002-2.001-0192-C01/ 13.03.2023 г.
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия


 
 
 
 
 
На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 22.01.2024 г. от  14.45  часа в Заседателната зала на Община Крушари, при следния проект за
               
                                                                                  Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ XX - За културен дом, кв. 4 по плана на с. Абрит, община Крушари.
                                                        
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
2.Докладна записка относно приемане на отчет за проведени дейности по изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Крушари за 2023 г.
                                                             
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3.Информация за изпълнението на одобрените проекти и усвояването на финансови средства по Оперативни и Европейски програми.
 
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
ДЕНИС НИХАТ:/П/
Председател на Постоянната комисия

 
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай